Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

1. Wyznaczam pana Łukasza Bąka pracownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach do pełnienia funkcji Inspektora do Spraw Dostępności, zwanego dalej „Inspektorem”.

2. Do zadań Inspektora należy w szczególności:
* wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Krapkowicach
i jej filii;
* przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności 

Skip to content